Poniżej zamieszczamy  REGULAMIN REKRUTACJI w ramach Projektu pt. „NOWY ZAWÓD – NOWY START! oraz dokumenty rekrutacyjne (Formularz  rekrutacyjny oraz niezbędne oświadczenia/zaświadczenia) do pobrania dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Po pobrania

wzory dokumnetów stażowych

Prosimy także o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych:

 

  • kserokopii świadectwa pracy potwierdzającego rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (potwierdzonej za zgodność z oryginałem);
  • kserokopii rozwiązania umowy(potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

 

W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne prosimy o dołączenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego status osoby bezrobotnej wraz z zapisem o przyznanym/ bądź nie przyznanym prawie  do zasiłku.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o dołączenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.